Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 1. MyPanelLab (Panel) jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym w nim członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej.
 2. Właścicielem Panelu jest spółka KOGGA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Al. KEN 36/112b, 02-797 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000562371.
 3. Zasady działania Panelu są zgodne z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org).

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Panelu jest całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Panelu może zostać każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji w Panelu.
 3. Rejestracja w Panelu polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jedynie do celów badawczych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO].
 4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Panelu jest zaakceptowanie oraz przestrzeganie zasad Regulaminu.
 5. Każdy uczestnik Panelu może zarejestrować się w Panelu tylko jeden raz. Dane uczestnika Panelu podane w Formularzu Rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.
 6. Uczestnik ma pełny wgląd w jego dane w Panelu oraz możliwość ich samodzielnej aktualizacji. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania w Panelu wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia konta uczestnika z Panelu.
 7. Na adres email podany w Formularzu Rejestracyjnym uczestnicy otrzymują zaproszenia do udziału w badaniach. Zaproszenie zawiera link do ankiety online wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w danej ankiecie (w tym przybliżoną długość ankiety w minutach oraz możliwą do uzyskania wysokość wynagrodzenia).
 8. Zaproszenia do udziału w badaniach są wysyłane wyłącznie do tych Uczestników, którzy spełniają określone kryteria społeczno-demograficzne wymagane dla danej ankiety, których to weryfikacja następuje na podstawie informacji podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań zależą od określonych kryteriów społeczno-demograficznych i są zmienne, w zależności od wymagań danej ankiety. Decyzja o wyborze uczestników do udziału w badaniach należy wyłącznie do właściciela Panelu.
 9. Udział w badaniach nie jest obowiązkowy. Uczestnik każdorazowo ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w ankiecie, do której dostał zaproszenie.
 10. Liczba zaproszeń do udziału w badaniach przesyłana do Uczestników zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań. Uczestnicy otrzymują zaproszenie do udziału w badaniach nie częściej niż raz w tygodniu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w wypełnianych przez niego ankietach online.
 12. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości Panelu: baz danych i treści udostępnionych w Panelu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody właściciela Panelu.
 13. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Panelu chronione są przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WYNAGRODZENIE

 1. Podstawową formą wynagradzania Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowanie do badania, prawidłowo wypełnią ankietę online i w sposób rzetelny odpowiedzą na wszystkie pytania danej ankiety, jest wynagrodzenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od długości danej ankiety i jest podawana do wiadomości Uczestnika każdorazowo w zaproszeniu do udziału w badaniu. W szczególnych przypadkach Uczestnicy otrzymują inną formę wynagrodzenia, która jest określana w zaproszeniu do udziału w badaniu.
 2. Wynagrodzenie pieniężne za każdą prawidłowo wypełnioną przez Uczestnika ankietę online jest naliczane w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po zakończeniu danego badania marketingowego lub sondażu opinii publicznej.
 3. Należne Uczestnikowi wynagrodzenie gromadzone jest na koncie Uczestnika w Panelu. Można je zrealizować w dowolnym momencie, pod warunkiem, że Uczestnik zgromadził na swoim koncie w Panelu łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). Po zgromadzeniu na koncie Uczestnika kwoty co najmniej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych), na koncie Użytkownika w Panelu pojawia się Formularz Wypłat. Należne Uczestnikowi wynagrodzenie jest przekazywane na podane przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym konto PayPal w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od daty poprawnego wypełnienia Formularza Wypłat.
 4. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan swojego konta, logując się na stronie Panelu

REZYGNACJA

 1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Panelu Uczestnik ma prawo do żądania wypłaty zgromadzonego na jego koncie należnego mu wynagrodzenia. Warunkiem wystąpienia z żądaniem wypłaty zgromadzonego wynagrodzenia jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza Wypłat. O żądaniu wypłaty zgromadzonego na jego koncie należnego mu wynagrodzenia, Uczestnik winien poinformować właściciela Panelu drogą mailową za pośrednictwem adresu email: [email protected]. Wynagrodzenie zostanie przekazywane na podane przez Uczestnika konto PayPal w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty poprawnego wypełnienia Formularza Wypłat.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Panelu dane Uczestnika są trwale usuwane z bazy Panelu.

USUNIĘCIE KONTA

 1. Uczestnik może w każdym momencie usunąć swoje Konto, zachowując prawo do wypłaty należnego wynagrodzenia lub zamiany zgromadzonych punktów na nagrody.
 2. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Uczestnika w szczególności w przypadku:
  • naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
  • posiadania przez Uczestnika w Panelu wielu kont,
  • udzielania nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach (co zostanie wykryte podczas procedur kontrolnych),
  • udzielania bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków),
  • używanie zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi w ankietach,
  • nieuzupełnienia trzech ankiet, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie, w ciągu roku kalendarzowego,
  • niezalogowania się Uczestnika w okresie 360 (trzystu sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;
  • niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 3. Uczestnik, którego konto zostało usunięte z Panelu, traci prawo do wypłaty zgromadzonego w nim wynagrodzenia.
 4. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu konta drogą mailową, na adres email podany w Formularzu Rejestracji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

 1. Właściciel Panelu gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie rejestracji oraz badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO]. Dane oraz opinie Uczestników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach realizowanych za pośrednictwem Panelu i nieujawniania ich osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach Regulaminu drogą elektroniczną, na adresy email podane w Formularzu Rejestracji. W terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od przesłania przez właściciela Panelu informacji o zmianach wprowadzonych do Regulaminu, Uczestnik może wyrazić sprzeciw wobec zmian poprzez usunięcie konta Panelu. Brak sprzeciwu Uczestnika co do zmian Regulaminu w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od przesłania przez właściciela Panelu informacji o zmianach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.
 2. W przypadku niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie Uczestnik ma prawo w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od przesłania przez właściciela Panelu informacji o zmianach wprowadzonych do Regulaminu, do wypłaty należnego mu wynagrodzenia, zgromadzonego na koncie Uczestnika, pod rygorem utraty tego prawa.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.mypanellab.com.
 4. Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2022 r.

Data aktualizacji 10.01.2022